درستش این است که از خدایی که اشرف مخلوقاتش انسان باشد هیچ انتظاری نداشته باشیم ........... صادق هدایت