اینجا [سفارت سابق آمریکا] ملک غصبی است و مال کشور آمریکاست و در ملک غصبی نمی‌توان نماز خواند و نماز ندارد. نمازهای شما هم اینجا باطل است و باید آن را اعاده کنید.

پاسخ صادق زیباکلام به دعوت جوانان بسیجی برای نماز خواندن در پایان مناظرۀ وی در سفارت سابق آمریکا.