به گمان من پس از عارف، تنها این احمد شاملو و سیمین بهبهانی هستند که شایستۀ لقب شاعر ملی می باشند. هیچ یک از شاعران معاصر ما، از نیما یوشیج گرفته تا فروغ فرخزاد، سزاوار چنین لقبی نیستند.

احمد شاملو: شاعر ملی ما