ایرانی ‌بودن مقوله‌ی فرهنگی است، نه نژادی، دینی و زبانی. هنگامی که ایران ‌زمین با شاهنشاهی هخامنشی شکل گرفت ما در آن، مردمانی با زبان‌ها، نژادها و دین‌های گوناگون می‌بینیم. پایه‌‌های ایران ما این ‌چنین ریخته شده است. بنابراین ما نیز باید با اندیشه‌ای حرکت کنیم که همه‌ی اقوام ایران بزرگ را در خود جای دهد.