به خاکِ آبا و اجدادی نگاه کرد و گفتا: "هر آنچه مالِ ما بود مالِ خود کرد."

خواب بودم، بیدار شدم، این اومد تو کله‌م.