عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ مهر ۱۳۹۱

جنتی و مسائل عقلی و نقلی

زني را مي شناسم من

موشک کروز ظفر با موفقیت شلیک شد

زیبا شیرازی:  دلبر

ریدم ریدی رید ریدیم ریدید ریدیدند شد انقلاب

حماقت هم حد و حسابی دارد!

یادش بخیر، ترجمهِ شعری از فرامرز

Adobe Photoshop CS2 مجانی

بی‌ تو اما میروم، شعری از بابک کاتوزی

رهبر اگر فرمان دهد

بیشتر