عکس های ملیون را که میبینیم (دکتر مصدق، دکتر صدیقی، دیگران)، اکثراً تحصیل کرده فرنگ، آشنا و معتقد به دموکراسی، همه تر و تمیز، فکل و کراواتی.

عکس های مذهبیون را که میبینیم (آیت الله کاشانی، فداییان اسلام،...) اکثراً بیسواد یا تحصیل کرده حوزه، نه آشنا و نه معتقد به دموکراسی، ریش نتراشیده، بعضاً عبا و عمامه.

و بعد داریم، یک پدیده ای در آن میان: مهندس مهدی بازرگان