این شعر مربوط به فیلم هفته «جامه دران» است. اینجا:

http://www.iroon.com/irtn/blog/8623