در عشق بود بالغ، از تاج و کمر فارغ / کز‌ کرسی و از عرشش منشور ظفر آمد - مولوی

عکس: والی سکالیج، لوس انجلس تایمز