عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

کشتار و ویرانی اخیر در غزّه را به گردن کی بیندازیم؟


جواب

اگه رامنی برنده شده بود


جواب

در رابطه با ایران، چه انتظاری از دوره دوم ریاست جمهوری اوباما دارید؟


جواب

مهمترین محل توی این مملکت کدومه؟


جواب

ایمان بیاوریم به آغاز فصلی گرم؟


جواب

طرف نامرئی مذاکره این دو کدومه؟


جواب

رامنی: "بزرگترین خطری که دنیا رو به روس ایران هسته ایه."


جواب

آیا اپوزیسیون خارج از کشور نقش عمده‌ای در تحوّلات داخل ایران داره؟


جواب

بیشتر