کارت دعوت جشن مولود ناصرالدین شاه-1310قمری-با مُهر نایب السلطنه
ازمجموعه ناصرالدین حسن زاده فقیرالسطنه