تابستان  سال 58  همه امیدها و آرزوهای وتبسته به تحقق انقلاب بر باد رفت.

عده ائی هنوز معتقد بودند که باید موقع شناس بود. حالا وقت گفتن همه چیز  نیست. شاملو عقیده  داشت که در هر حال هنرمند باید بیانگر احساساتش باشد نه دنبال مصلحت اندیشی.گذشت زمان ثابت کرد شاملو درست فکر میکرد.