شاهنشاه ما حافظ دین اسلام هستند و دولت باین امر مهم و اساسی‌ توجه خاص دارد.

دولت به روحانیت احترام می‌‌گذارد

از گفته‌های حسنعلی منصور ـــ نخست وزیر وقتِ ایران.

یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۴۳ خورشیدی، روزنامه‌ی اطلاعات