دِلْ به دِلَْبر دادم و دلدار، دلْ را، دلْ ندید
دلْ به دلبر دلْ سپرد، دلْدار، پا از دلْ کشید

دلْ به دنبال دِلَشْ، دلْ دلْ کنان، دلْخونِ دل ْ
دلْ ز دلبر خواستم، دلبر، دلْ از این دلْ برید

دلْ شکست و، تیره روزی شد، نصیب دلْ، دِلا
دلْ در آتش سوخت، دلبر، بی مهابا شد، پرید

حالْ، دِلْ ماند و، غم دِلْدار و، اینْ دِلْداده، آهْ
داده دِلْ، این دِلْ، دِلِ دلْدار، مُفتْ این دِلْ خرید

دل شکست، دلبر بریدْ و، دِلْ ز دلبر سوخت، دلْ
دِلْ بماند و، یاد دِلدار و، دلِ بی دلْ، شهید

#فیض_کاشانی