عرب ها از اینکه مارس شباهت زیادی به وطنشون داره کیف کردن