نشانه های تخریب در کاخ مروارید که متعلق به شمس پهلوی بود و در مهرشهر کرج قرار دارد،

 

منبع عکس و عکسهای بیشتر