عمومی

دنبال کن


عضو از ۴ اسفند ۱۳۹۳

اگر مخرج غائط را با آب بشويند، بايد چيزی از غائط در آن نماند، ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد. و اگر در دفعه اول طوری شسته شود كه ذره ای از غائط در آن نماند، دوباره شستن لازم نيست—حضرت امام خمینی رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی
حتی رییس جمهورتان @HassanRouhani به ۴۰ سال شکست رژیم ایران اعتراف می کند. نیازی نبود اینطور باشد، اما رژیم حاکم شما همواره ایدئولوژی را بر منافع و رفاه مردم ایران ترجیح داده است. #چهل_سال_شکست—مایک پومپئو

بیشتر