ایران وایر:

مکارم شیرازی: مردم خیر و نیکوکار مجازند یک سوم وجوهات شرعی خود را در راه کمک به سیل‌‌زدگان استفاده کنند.