تصنیف «عیش مدام»۰
آهنگ: رضا قاسمی
شعر: حافظ
تنظیم: راسل هارتنبرگر
گروه نکسوس: راسل هارتنبرگر، بیل کن، باب بکر، گری کویستاد
آواز و سه تار: سپیده رئیس سادات