بامداد اسماعیلی:

انقلاب در جریان است و ما با اتحاد می‌توانیم پیروز شویم. پس نکته مهم: اتحاد، اتحاد، اتحاد است

برو به آدرس