رادیو همراه:

گفتگو با نیلوفر شیدمهر در مورد مجموعه شعر "در همه شهرهای دنيا زنی هست" در اين برنامه هنر و زندگی در رادیو همراه (دقيقه ٤٠ به بعد).

 

با سپاس فراوان از تهيه كننده هنری و مجری برنامه خانم فيروزه خطيبی و مدیر فنی خانم فرهوده مینایی كه به صدا و اشعار من فرصت شنيده شدن دادند.

برو به آدرس