BBC:

از بچگی شنیده بودیم که پول خوش‌بختی نمی‌آورد. اما تحقیق انگس دیتون که امسال نوبل اقتصاد را برد، نشان می‌دهد که از قضا ثروت و خوش‌بختی بی‌ارتباط هم نیستند.

برو به آدرس