اتحادسبز:

 

....ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﺳﭙﺲ از ﻣﻮضع رهبران ﺟﺒﻬﻪء ملی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدﺁور ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮﯼ های اﯾﻦ رهبران در ‫ﺁﺳﺘﺎﻧﻪء اﻧﻘﻼب ۵٧ اﺳﺖ:‫ «ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺁﻗﺎﯾﺎن [ﺟﺒﻬﻪء ملی] اﻃﻼع دادم، وﻟﯽ در ﺁن روزها ﺑﺎزار ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﻄﻠﻖ رواج داﺷﺖ ‫و رهبران ﻧﻬﻀﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺘﯽ ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺐ هم ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪء ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﻋﻮام ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺮان ﺟﺒﻬﻪء ملی، در ﻋﻤﻞ، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن های ‫ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁﮔﺎهاﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻓﺮﺻﺖ ها اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ هدﻓﺸﺎن محبوب اﻟﻘﻠﻮب ﺑﻮدن  ﺻﺮف اﺳﺖ ﻧﻪ اﻗﺪام و ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻴﺎورد. ﺁﻧﺎن در ﺳﻨﮕﺮ راحتی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.....

برو به آدرس