عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۳ دی ۱۳۹۱

پس از شورش و انقلاب 57 چه نظام و گروهی می توانست وحشتناک ترین سناریو را برای ایران باشد؟


جواب

کدام یک را وفادارتر به حکومت جمهوری اسلامی و خواستار باقی ماندن آن می دانید؟


جواب

دروغ اصل و اساس جمهوری اسلامی است. با توجه به تجربیات پیشین از بین این 4 تن کدام یک را راستگوتر می دانید؟!


جواب

به نظر شما چرا کمونیست ها، توده ایها، چریک های خلق و مجاهدین که بر اساس اندیشه های کمونیستی فعالیت می کردند پس از انقلاب به کشورهای کمونیستی نرفته و همه به کشورهایی بر پایه نظام سرمایه داری مهاجرت کردند؟


جواب

برترین و موثرترین رمان و داستان نویس 100 سال اخیر ایران را چه کسی می دانید؟


جواب

کدام عامل را در بروز انقلاب و شورش سال 57 بیشتر مقصر می دانید؟


جواب

چند درصد از کارهای جمهوری اسلامی در 33 سال گذشته را در جهت مبارزه و خلاف منافع غرب بویژه امریکا، انگلستان و امریکا می دانید؟


جواب

از دید شما با توجه به برنامه هایی که در رسانه ها پخش می شود، کدام یک از آنها بیشتر دغدغه اسلام داشته و مایل به حفظ دیکتاتوری اسلامی در ایران هستند؟


جواب

پس از نمایش فیلم لاریجانی ها در مجلس وسط احمدی نژاد، لاریجانی گفت که مرتضوی با اصرار بستگان او را به یک دفتر دعوت کرده و فیلم گرفته است. با توجه به اینکه قاعدتا لاریجانی نمی بایست از این جلسه و جزئیات آن خبر می داشت، کدام گزینه به واقعیت نزدیک تر است:


جواب

با فیلمی که احمدی نژاد درباره لاریجانی ها و فساد علی لاریجانی و رده های بالای نظام نشان داد، در نتیجه رو شدن این فساد عاقبت علی لاریجانی چه خواهد شد:


جواب

بیشتر