www.amordadnews.com:

سنگ نگاره ی انسان بالدار ناموَر به کورش بزرگ در پایگاهِ جهانی پاسارگاد، کم کم رنگ می بازَد و در حالِ مَحو شدن است. به گونه ای که حتا اگر از نزدیک هم به آن نگاه کنیم به سختی می توان بخش‌ها و اجزای آن را دید و شناخت. ژرفای فاجعه هنگامی غم بارتر می شود که تنها فرتورهای(عکس‌های) یک دهه ی گذشته را با نگاره ی کنونی سنجید. آن گاه در خواهیم یافت که این تندیس، تا چه میزان آسیب دیده است. اما نکته ای که باید یادآوری کرد آن است که اگر این بازمانده را به همین روش در جایگاه خود رَها سازیم  به زودی  مَحو و کم رنگ شده و به گفته‌ای  "به تاریخ خواهد پیوست" .

برو به آدرس