بام تهران:

تهران در انتظار پاییز است و ما روی صندلی های بام تهران لم داده ایم تا دوباره پاییز را نفس بکشیم.

برو به آدرس