من جواب هستی (زندگی) چیست را در شعر آهنگ قدیمی داریوش به نام «رهگذار عمر» یافتم.

ttps://www.youtube.com/watch?v=fzVCdAmU_HM

 

رهگذار عمر سیری در دیاری روشن و تاریک
کس نمیداند کدامین روز می‌آید
کس نمی‌داند کدامین روز می‌میرد
چیست این افسانه هستی خدایا چیست
پس چرا آگاهی از این قصه مارا نیست
کس نمی‌داند کدامین روز می‌آید
کس نمی‌داند کدامین روز می‌میرد
کس نمی‌داند کدامین روز می‌آید
کس نمی‌داند کدامین روز می‌میرد
صحبت از مهر و محبت چیست
جای آن در قلب ما خالی است
روزی انسان بَرده عشق و محبت بود
جز ره مهر و وفا راهی نمی‌پیمود
کس نمیداند کدامین روز می‌آید
کس نمی‌داند کدامین روز می‌میرد
کس نمی‌داند کدامین روز می‌آید
کس نمی‌داند کدامین روز می‌میرد

 

خلاصه (تفسیر خودم): تعیین دو نقطه زندگی -- یکی آغاز آن و دیگری پایانش در دست ما نیست. دنبال یافتن جواب به این دو سوال آغاز و پایان زندگی هم فقط وقت تلف کردن است. ولی چطور زندگی را سپری کنیم (یعنی سپران فاصله این دو نقطه) دست ما است و طریقش این است:

 

صحبت از مهر و محبت،

بَرده عشق و محبت،

و جز ره مهر و وفا راهی نباید پیمود.