کارگران وآزادیخواهان

خبرگزاری ها مرگ غیرمنتظره رفیق شاهرخ زمانی کارگر زندانی را اعلام نموده اند. مرگ در اسارت رژیمی که هزاران قتل را در پرونده خویش دارد مرگی ساده نیست . قتل های تدریجی ومرگهای مشکوک در زندانهای این رژیم سابقه ای طولانی دارند . شاهرخ بعنوان یکی از سازش ناپذیر ترین رهبران کارگری با تنی سالم و ورزیده به زندان رفت وشکنجه ها و فشارهای جلادان حکومتی به تنهایی نمیتوانست او را از پای در آورده باشد . شواهد نشان میدهد مرگ او مصداق یک قتل عمد سازمانیافته  است .خون در دهان و پیکری زخمی محصول چیزی جز ضرب وشتم او نمی تواند باشد . کالبدشکافی توسط افراد مطمئن وغیر دولتی تنها راه دستیابی به این حقیقت است.  در هر صورت مسئول این مرگ و قتل  ، جمهوری اسلامی است. سران جنایت کار این حکومت در پی هر شکستی در مناسباتشان با جهان پیرامون در وحشت از خیزش توده ای در مناسبات جدید دست به تشدید سرکوب وارعاب مخالفین میزنند. همانند قتلعام زندانیان سیاسی  پس از پذیرش قطعنامه 598. اینک پس از توافق با امپریالیستها وزدن کلید دور جدیدی از ریاضت اقتصادی وسیاست بورژوایی علیه مردم از بیم برآیند جنبش های اجتماعی و کارگری به رهبران عملی وفعالین سیاسی ـ اجتماعی رادیکال حمله میکنند .اعدام خاموش شاهرخ یکی از صد ها نمونه درتاریخ خونبار جمهوری اسلامی است. شاهرخ زمانی بعنوان یکی از رهبران عملی و کمونیست در جنبش کارگری که تجربیات بهمن 57 را حمل میکرد درست نشانه های آن جریانی را نمایندگی میکرد که موجب ترس رژیم از آغاز بوده است. شاهرخ طلایه های یک جنبش کارگری وانقلابی قدرتمند را تداعی میکرد چیزی که کابوس جمهوری اسلامی است .

ما ضمن همدردی با خانواده شاهرخ و بزرگداشت یاد این کارگر کمونیست به همه کارگران وآزادیخواهان هشدار میدهیم تا به هر طریق ممکن برای حمایت از زندانیان سیاسی وکارگران زندانی  هزینه چنین اتفاقاتی را در زندانهای رژیم بالا ببرند وضمن افشای این قتل های خاموش در هرکجاهستند بهمراه آزادیخواهان دیگر عرصه را برجمهوری اسلامی تنگ کنند .ازنیروهای چپ وکمونیست میخواهیم ضمن سازمان دادن چنین فعالیت های افشاگرانه برعلیه همه جناحها وچهره های رژیم ودردفاع از انقلاب وکمونیسم که آرمان شاهرخ بود در هرحرکتی که به  این هدف ها یاری میکند فعالانه شرکت کنند. گرامی باد یاد کارگر کمونیست شاهرخ زمانی از رهبران جنبش انقلابی کارگران ایران

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران

زنده باد آزادی!    زنده باد سوسیالیسم!

کارگر زندانی  زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

نشست احزاب ، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

15,09,2015

 

اسامی امضا کنندگان :

1 –  اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور   

2-  اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

3 –  حزب رنجبران ایران

4 –  حزب کمونیست ایران

5 –  حزب کمونیست ایران ( مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)

6 –  سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

7 –  سازمان راه کارگر

8 –  سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

9 –  شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

10 –  شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- هامبورگ

11 –  کانون اندیشه کپنهاگ -دانمارک

12 –  کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

13 –  کمیته جوانان بلژیک

14 –  کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- ناظر

15 –  کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

16 –  کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

17 –  کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

18 –  کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه٦٠در ایران - مونترال، کانادا

19 –  نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان

20 -  نشست زنان چپ و کمونیست

21 - هسته اقلیت