دیروز برای تهیه گزارش تصویری به ماچوپیچو رفتم. تو دو سال گذشته سومین بار بود. مثل همیشه زیبا و شگفت انگیز بود -- از نظر خلاقیت و مهارت در ساختن بناهای سنگی با انگیزه از طبیعت و هماهنگ با خورشید و کهکشانها. چند تا ویدیو گرفتم:

 

Last steps to Machu Picchu from Jahanshah Javid on Vimeo.

Machu Picchu fountains from Jahanshah Javid on Vimeo.

Machu Picchu llamas from Jahanshah Javid on Vimeo.

پیامی از ماچوپیچو from Jahanshah Javid on Vimeo.

Machu Picchu living quarter from Jahanshah Javid on Vimeo.

Machu Picchu stone from Jahanshah Javid on Vimeo.

Machu Picchu Butterfly from Jahanshah Javid on Vimeo.

Machu Picchu dogs from Jahanshah Javid on Vimeo.