اتحاد، آنچه سازد کشورت آزاد و شاد (1)

دانشجو

مُلکِ ما را جَهل وجِورو نِکبتِ ملا زَده   +++  شیخکی افعی صفت چنبر در آن بالا زَده

کُشته و دزدیده و دربند کرده ملتی    +++  بهرِ ویرانی ایران آستین بالا زده

ای بسا آزاده در زندان وبندش جان سُپرد     +++ وی بسی آواره کز درد جدایی ها بِمُرد

زانکه هم نادان و هم بیگانه است+++       طبل بد نامی ایران درهمه عالم زده

ضد زن، ضد تو و ضد همه تاریخ ما++      اینچنین گم گشته ای خود را نموده رَهنما

غَربیان اطراف ما تهدیدوغوغا می کنند+++    تازیان از شادمانی جشن بر پا می کنند

در چنین وضعی که ایران در بلاست   +++  بوی جنگیدن، جدایی، درفضا ست

فکرما گر نیست ایران،نارواست   +++ فکر ما گر نیست ایران، نارواست

در چنین وضعی که ایران درغمست +++  خانه ی آزادگان پُر ماتم ست

ما نشاید، بی هدف، غفلت زده    +++  برخلاف رای عقل و مکتب و دانشکده

جای پیوستن به همدردان خویش +++  بال و پر دادن به همرزمان خویش

هی بگوییم: تو بدی؛ اینهم بده، اونهم بده +++  فرصتی کم مانده از دستش نده

 

 

اتحاد، آنچه سازد کشورت آزاد و شاد (2)

دانشجو

شرط پیروزی همه دانیم باشد اتحاد +++   پس چرا در باغمان بَذرِجدایی ها فتاد

گر نخواهی کشورخود بیش ازین ماتم زَده ++ گرنخواهی شیخ شیادان بماند یک سده
هی نگو: تو بدی، اینهم بده، اونهم بده  ++  فرصتی کم مانده از دستش نده 

آنچه سازد کشورت آزاد وشاد +++  خوب دانی اتحادست ، اتحاد

کن خرد را محور و بگذر زتقلید و شعار +++ هرکه باهم خوانَدَت او را رفیق خود شمار

هیچ ایرانی بجز"آزادی ایران" نخواست +++  گرچه چپ باشد، میان رو، یا که راست

خانه گشته مسجدی افسرده و ماتم زده  +++ هی نگو: تو بدی، اینهم بده، اونهم بده

عیب باشد در من و تو بی شمار +++ حُسن بین و پایه  بر خوبی گذار

مهربانتر، با محبت درس گوی +++  کی فراگیرد کسی از طعنه زن یا تندخوی

فرصتی کم مانده از دستش نده +++ هی نگو: تو بدی، اینهم بده، اونهم بده

 

راهمان یک سوکنیم

http://iranian.com/posts/view/post/12843

مهر ایران

http://www.iroon.com/irtn/blog/2460/

هدفهای شکستن سکوت

http://iranian.com/daneshjoo/page/6/

آیا گروه های سیاسی بیدارند؟

http://www.iroon.com/irtn/blog/1702/

ناخدای زبده و بیدار

http://iranian.com/posts/view/post/11803

به امید چه بنشستی؟به فریاد که برخیزی؟

http://iranian.com/posts/view/post/11406

اتحاد، راه عاشقان

http://iranian.com/posts/view/post/11404

 

http://iranian.com/posts/view/post/11404