ای اوباما بنگر شیخ حسن آمده تا             بدهد بسته ای از رهبر قاتل به شما 
بعد چل سال که گفتا به تو مرگت بادا       داده جمهوری اسلامی دو لنگش به هوا
جام زهر است که نوشیده ولایت نوشش    هدیه داده به لبش ملت غمدیده ما
نرمش سیدعلی و قر به کمر می ریزد        بده در کاخ سفیدت تو که ترتیبش را
ای خمینی بنگر وارث تختت به چه سان      کرده در غرب به ذلت کمر خویش دولا
شیخ با ساختن بمب اتم میخواهد             کند آباد جهان را بخصوص امریکا
می چکد خون جوانان به سر انگشتانش      بده دستش که چکد دست تو هم خون ندا
پول نفت است که او آمده بخشش بکند      از سر سفره این مردم در رنج و بلا
میکشد شیخ به داخل برود در خارج           لاس از صلح حسن را بزند با شرکا
کاخشان گشته بنا بر سر دریاچه خون       صیغه ها در بر و بر لب همه آیات خدا
دشمن مردم دربند بیاید به برت                تا سر از پیکر آزادی کند باز جدا
تو ببخشا که اگر رهبر قاتل به ریا              که خرش را بفرستاد به نزدت به چرا