نرگس محمدی /زندان اوین

به باور من مبارزه با حجاب اجباری در فرایند گذار از جمهوری اسلامی، موقعیت و حوزه ستیز پهن دامنه و قدرتمندی را خلق کرده است. این مبارزه نه فقط برای احقاق حقوق زنان ، بلکه در مداری بالاتر برای عریان کردن شکست سلطه و سیطره حکومت نه فقط بر تن زن، بلکه بر پیکر جامعه است.

گرانیگاه راهبرد سرکوب "جنبش انقلابی" توسط حکومت، زنان هستند و از قضا مرکز ثقل راهبرد پایان دادن به جمهوری اسلامی توسط مردم هم ، زنان هستند.

۱- از زنان دلیر و مبارز ایران تقاضایی دارم ، علی رغم تهدید، فشار و سرکوب اجازه ندهیم حکومت با اعمال حجاب اجباری اقتدار پوشالی و سستش را تداوم بخشد و به نمایش بگذارد. ما میتوانیم کنش های جمعی و فردی ای را در سرپیچی از حجاب اجباری، به منظور شکستن سلطه حکومت دینی، به حوزه های "کنش جمعی" جنبش " زن ، زندگی ، آزادی " بیفزاییم و هر خیابان، میدان و محله ای را به "حوزه های مقاومت و ستیز " با حکومت تبدیل کنیم.

۲- من از باورمندان به حجاب تقاضایی دارم که حداقل برای احترام به باور خودشان به حجاب، علیه حجاب اجباری اقدام موثر، اعتراضی و بازدارنده کنند و در تدارک‌ مرگ مهسای دیگری توسط حکومت، صف خود را از صف سرکوبگران دینی جدا کنند.