سی ویژگی افراد با پِرنسیپ

محمود سریع القلم

 

۱- به هر قیمتی، ثروتمند نمی­شوند؛

۲- به هر قیمتی، پُست خود را حفظ نمی­کنند؛

۳- در رابطه با موضوعات و افراد، همه جا یک نوع سخن می­گویند؛

۴- کارهای خوبِ خود را تبلیع نمی­کنند؛

۵- با افراد نادان، مُدارا می­کنند؛

۶- حرص مطرح شدن روزانه در رسانه­ ها را ندارند؛

۷- معتقدند کارهای خوب و بد آنها را، طبیعت پاسخ می­دهد؛

۸- وقتی تخریبِ شخصی مطرح می­شود، آن محل را ترک می­کنند؛

۹- به زندگی عمدتاً به عنوان فرصتی برای توسعۀ فردی می­نگرند؛

۱۰- هشتاد درصد زندگی آنها، کار و سکوت فراوان است؛

۱۱- جدی­ترین بی­ مرامی را، رانت­خواری می­دانند؛

۱۲- برای رسیدن به آرامش درونی، سالها تمرین کرده­ اند؛

۱۳- سعی می­کنند در ذهن خود، افراد نادان را درک کنند؛

۱۴- برای رُقبای خود، حقوق قائل هستند؛

۱۵- از واژه ­های احساسی- عاطفی برای عوام فریبی استفاده نمی­کنند؛

۱۶- تا می­توانند بدون چشمداشت، کار دیگران را انجام می­دهند؛

۱۷- دوستان محدودی دارند ولی با دقت از مناسبات خود با آنها مراقبت می­کنند؛

۱۸- ناجوانمردی در ذهن و عمل آنها تعطیل است؛

۱۹- تاریخ می­خوانند تا گذشتۀ خود و جامعۀ خود را بهتر بشناسند؛

۲۰- رُمان می­خوانند تا به پیچیدگی­ها و تنوع رفتار انسانها پی ببرند؛

۲۱- سکوت را بر دروغ گفتن ترجیح می­دهند؛

۲۲- همه نسبت به آنها، احساس امنیت می­کنند؛

۲۳- در صندلی که هنوز شایستگی آن را کسب نکرده ­اند، نمی­نشینند؛

۲۴- با خودشناسی و مطالعۀ فراوان، به تدریج ریشه-­های جهل را کشف می­کنند؛

۲۵-منبع مفیدی برای یادگیری اطرافیان خود هستند؛

۲۶- به خود می­گویند: من حتی یک درصد از جزئیات زندگی این فرد را نمی­دانم. بنابراین، نباید درمورد او قضاوت کنم؛

۲۷- رفتارشان ثبات دارد ولی افکارشان دائماً در حال تکامل است؛

۲۸- برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر روی توسعۀ فردی خود کار می­کنند تا درصد حسادت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛

۲۹- برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر توسعۀ فردی خود کار می­کنند تا درصد خشم و عصبانیت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛

۳۰- شغل شرافتمندانه ­ای انتخاب می­کنند.