آستین، بالا  بزن ،  پیکار کن
بهر دفع_ ناکسان، اصرار کن
 
کاخ_ ظالم را بر افکن، روی خاک 
راه_ شاد_ مردمان، هموار کن
 
دكتر منوچهر سعادت نوري 
*
============