سال ها پیش روانشاد دکتر باستانی پاریزی چنین سرود
 
 زندگانی چیست خوابی با خیال آمیخته
 راحتی با رنج و عیشی با ملال آمیخته: 
 
در پاسخ شاید بتوان گفت
ما،  درین  حادثه ی خلقت_  آدم  به   جهان
 بوده ایم شاهد_  بس آتش_ سوزنده  به جان
مردمان در غصه و غم بی قرار و سر گریبان
 زین جهان دیگر ندیدیم چهره ای  را  شادمان
 زندگی رنج ست و درد و پهنه ی پیوسته حرمان
محنتی کان را نباشد چاره ای و یا که درمان
 بوده ایم شاهد_  بس آتش_ سوزنده  به جان
ما،  درین  حادثه ی خلقت_  آدم  به   جهان
دکتر منوچهر سعادت نوری