یکی بود یکی نبود ، آغاز قصه های ما نیست 
عادت بهانه ی همیشگی آدم است 
قاف تا قاف عشق را به حراج گذاشته ایم
وردها و ذکرها یمان هم بوی معجزه نمی دهند
برودت گرفته است جهنم مان را و بهشت هایمان در آتش می سوزند !
سید ذهنی