من سیلم و درراهم – دانشجو

من ملّت ایرانم، فریادم وتوفانم، خاموش نخواهم شد   

من سیلم ودرراهم، من آتشِ هرآهم، خاموش نخواهم شد

ای کاذب هرجائی، خود مردِ خداخوانی، برضدِ توشیادم

ای نوکر بیگانه، ظلم تو دهم پایان، خاموش نخواهم شد

صد وعده بما دادی، ازداد سخن گفتی، ازحرمت انسانی 

ای سمبل نادانی، بیداد وجفا کردی؛ خاموش نخواهم شد

انسانم وآگاهم، ضدِ تو و بیدادم، من خشمم وفریادم،

ای مضحکه ی دوران، جورِ تو دهم پایان، خاموش نخواهم شد

من کشته وجانبازم، آواره و دربندم، با جهل ِ تومیجنگم

ای دشمنِ ایرانی، زشتی تورا دیدم، خاموش نخواهم شد

من مادرستارم، قلبی که هدف کردی، خونی که هدر دادی

خونِ دلِ من باشد، ازدین تو بیزارم، خاموش نخواهم شد

حامی توشیطانست، دنبال تو نادانست، درکسوتِ دینداری، 

 صد فتنه بپا کردی،تزویرگرِ دوران،خاموش نخواهم شد

من دشمن بیدادم، درعزم چو پولادم، برضدِ توشیّادم     

درکشورِآگاهان، تا دولت ایرانی، خاموش نخواهم شد

رسوایی و بدنامی آخوند – دانشجو

www.youtube.com/watch?v=4FAY7Hof6ZE

خشم، خیزش، آزادی - دانشجو

https://www.youtube.com/watch?v=MX9YNHEHszk&t=5s

زیانهای نادانی وناتوانی آخوندان – دانشجو

http://www.iroon.com/irtn/blog/12804/

خیزش تا سرنگونی رژیم آخوندی - دانشجو

www.iroon.com/irtn/blog/11900