یه سؤال از اونایی که هنوز رابطه فوتبال و زندگی رو نمیدونند و از شادی یه ملت خیلی دلخور شدند:   توی دنیایی که هر روز یه عالمه آدم از گشنگی می میرند چه لزومی دارد که پی اکتشافات در کرات دیگر باشیم؟ هر وقت اینو فهمیدی, اونم میفهمی.