رسول اکبرلو  متولد ۱۳۶۲ در شهرستان خوی و دارای کارشناسی نقاشی دانشگاه شاهد تهران می باشد و فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران است. نقاشی های خطاطی در این مجموعه در گالری مه ارائه شده اند.

Rasoul Akbarlou
Born 1985, Khoy, West Azerbaijan
2014 M.A in Painting - Tehran Art University
2010 B.A in Painting- Shahed University
Works featured in Mah Art Gallery

نمایش گالری در اندازه بزرگ