قبل از شروع بازی با انگلیس بازیکنان تیم ملی ایران از خواندن سرود جمهوری اسلامی سر باز زدند.

نمایش گالری در اندازه بزرگ