شاد  هیچ شهری در جهان به اندازه تهران  همزمان چهره های متفاوت و گاه متضاد نداشته باشد. 230 ساله که به طورمستمر پایتخت ایرانه.  نکته جالب اینکه پادشاهی ستمگر و اخته روی ملاحظات جدید ژئو پلیتیک و  تغییر  منبع تهدید از عثمانی به روسیه تزاری ؛ تهران را مرکزو پایتخت  ایران اعلام کرد.از آن زمان تاکنون  تهران شاهد دو انقلاب  و حکومت دو سلسله متفاوت بوده. با اینحال  تهران همیشه  دارای خط قرمزمشخصی بین فقراء و. اغنیاء  بوده و هست. 

شاه طهماسب صفوی  در خوف از عثمانی پایتخت را ازتبریز به قزوین  منتقل کرد تا در برابرهجوم همسایه  غربی فرصت کافی برای جمع اوری نیرو داشته باشد. با اینحال دلش قرص نبود. ارگ تهران را بنا نهاد  تا در صورت سقوط قزوین در تهران  زخمی ها را مداو کرده و سازو برگ  جنگ با ترکان را فراهم آورد. آب تهران درآن زمان شفا بخش بود. ازاین گذشته تهران منابع عظیمی میوه و تره بار و غلات ری رادرپست سرداشت. محلی  بود که سربازان می  توانستند تمرین کرده و خود را برای جنگی مجدد و بیرون راندن ترکان آماده نمایند

  درحال حاضر نه ازآن آب خوشگوار خبری  است و نه ازچناران خوش سایه  با اینحال خیابان انقلاب که میدان آزادی را به میدان انقلاب و از آن مسیر به میدان امام حسین وصل میکند خط قرمز نا نوشته  طبقات مرفه و فقیر  است. هرقدر ازاین خط به سمت شمال شهر پیش برویم...... سطح رفاه افزوده تر و هرقدرپائین تربیائیم بر دامنه و عمق فقر  افزوده می شود.

 این ها 36 عکس است ازچهرهای متفاوت تهران در فاصله تنها چند روز مانده به  نوروز 98

نمایش گالری در اندازه بزرگ