شعرخوانی هوشنگ ابتهاج (ه‍. الف سایه) در دانشگاه مریلند در واشینگتن از طریقِ برنامهِ شهره عاصمی از تلویزیون اندیشه، معرفی توسطِ فاطمه کشاورز و احمد کریمی حکاک.