سانسور و اختناق فعالیت رسانه‌ها و انتشار آزاد اخبار را در ایران محدود می‌کند و بر عملکرد رسانه‌های مستقل تاثیر می‌گذارد. اما علاوه بر این‌ها عامل دیگری نیز جریان آزاد انتشار خبر را در ایران تحت تاثیر قرار داده و آن را محدود کرده است:  مالکیت و مدیریت دولتی و یا مالکیت و مدیریت مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی.