گفتگوی با هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در محل نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو برای بررسی وقایع جاری ایران تشکیل شده.