به یاد محمود خیامی بنیانگذار ایران ناسیونال که روز گذشته در لندن درگذشت.