شعر بلند «نمی ایستد این حزن زیر پوست»

سروده مریم رییس دانا

سال ۲۰۱۰