آسیب شناسی روابط زناشویی.

اجرای نمایشی از داستان منتظر، کتاب عبور، به قلم مریم رییس دانا. راوی: عاطفه آقایی نژاد، صدای مرد: فرید حامد، صدای زن: مریم رییس دانا. صدا و مونتاژ: فرید حامد.