پلاسکو در آتش می سوزد. آتش نشان می کوشد که آتش را فرو نشاند. پلاسکو سرانجام طاقت این روزگار را نیاورده و فرو می ریزد، اما این آتش نشان است که در یاد جمعی مردمان این دیار، جایگاهی به بلندای نخستین ساختمان بلند این سرزمین پیدا می کند. جایگاهی بی بدیل و ارزنده و فراموش ناشدنی.