عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ تیر ۱۳۹۵

رام پردی: رهبر که مرد، فیلمی می شه (۴۸)

رام پردی: نامه به رهبر (۴۷)

رام پردی: رابطه ها (۴۶)

رام پردی: آنکه در کرد خبر کرد (۴۴)

PR43- رام پردی: نزدیکی به آزادی

PR42 - برگشت به آینده

PR41- یه سال خیلی خوب

PR40- داستان ما

PR39 - رام پردی: قسمت تازه

رام پردی: آخرین برنامه(۳۸)

بیشتر