عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ فروردین ۱۴۰۲

در انقیادِ زمانِ تباه شده

«زندگی نه با دروغ»

آبانی که ایران را تکان داد

این رند مصلحت بین

شب ایران بلند است، بلند¹

نبردی که هیچ نسبتی با جنگ ندارد

نبردِ جنگ و صلح

«پنجره‌ی شکسته» و رویایی که نمی‌میرد

خیلی دور، خیلی نزدیک

خیلی دور، خیلی نزدیک (۲)

بیشتر